ECDL
Sylabus
ATC
Cenník skúšky ECDL
Termíny
Lokalita ATC
Prihláška
Školenia
Cenník školenia
Linky
 
 
 

ECDL (European Computer Driving Licence)


ECDL je medzinárodne uznávaný certifikát, doporučený v rámci Európskej únie ako štandard základnej informačnej gramotnosti. V mimoeurópskych krajinách sa používa tiež označenie ICDL (International Computer Driving Licence). Mal by ho spĺňať každý, kto využíva pri svojej práci informačné technológie.

Certifikát ECDL je určený pre bežného používateľa osobných počítačov a deklaruje, že je jeho držiteľ vybavený príslušnými základnými vedomosťami a zručnosťami pre efektívne a všestranné využívanie osobných počítačov v súčasnej fáze rozvoja a využívania informačných technológií. Úspešné absolvovanie testov sa potvrdzuje vydaním certifikátu ECDL Profile Certificate pre jeden z medzinárodne odporúčaných profilov spôsobilosti a tie sú:
  • Digitálna gramotnosť – vlastník certifikátu dokáže efektívne využívať základné informačné technológie. Túto spôsobilosť preukázal úspešným absolvovaním štyroch testov zo štyroch modulov na základnej úrovni. (Do roku 2015 išlo o Certifikát ECDL Štart).
  • Digitálna kvalifikovanosť – vlastník certifikátu dokáže efektívne využívať vyššie informačné technológie. Túto spôsobilosť preukázal úspešným absolvovaním siedmich testov zo siedmich modulov na základnej úrovni (štyroch určených a troch zvolených). (Do roku 2015 išlo o Certifikát ECDL).
  • Digitálna odbornosť – vlastník certifikátu dokáže efektívne využívať vybrané informačné technológie na profesionálnej úrovni. Túto spôsobilosť preukázal úspešným absolvovaním troch testov z troch modulov na pokročilej úrovni (štyroch určených a štyroch zvolených). (Do roku 2016 išlo o Certifikát ECDL Expert).
Certifikáty majú časovo neobmedzenú platnosť a je možné vydať aj medzinárodné potvrdenie o úspešne vykonaných skúškach.

Prihlásenie na čiastkové skúšky z modulov ECDL nie je podmieňované žiadnymi predchádzajúcimi kurzami. Príslušné testy je možné vykonať v ľubovoľnom akreditovanom stredisku za jednotné ceny, vyhlásené nositeľom licencie testovania ECDL v SR (Slovenská informatická spoločnosť - SIS).

Z histórie

Myšlienka vytvoriť v celej krajine porovnateľné testy zo znalostí práce s osobným počítačom a na základe nich vydávať všeobecne uznávané certifikáty vznikla v roku 1994 vo Fínsku a rýchlo sa rozšírila do ďalších škandinávskych krajín. Tento nápad prevzalo združenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societes), založené v r. 1996 (asi 220 riadnych členov) s cieľom šírenia počítačovej gramotnosti, podpory vzniku medzinárodných štandardov informačnej počítačovej technológie a návrhu štruktúry pre celoživotné vzdelávanie v informatike (EICL – European Informatics Continuous Learning). Jednou zo zložiek EICL je tiež ECDL. Organizácia ECDL zodpovedá za formu a obsah ECDL testov, je výhradným vlastníkom celej koncepcie, vrátane spôsobu testovania. Poskytuje licencie k prevádzkovaniu ECDL testov prostredníctvom svojich partnerov – národných garantov. Tieto „národné administratívne centrá“ potom „postupujú“ túto licenciu tým spoločnostiam, ktoré majú záujem stať sa akreditovaným strediskom, samozrejme po splnení príslušných podmienok.

Na vývoji ECDL spolupracovalo vyše 30 veľkých počítačových spoločností a množstvo odborníkov na informačné technológie (IT). Príprava na získanie certifikátu sa odhaduje približne na 200 hodín.

Čo je hlavným prínosom certifikátu ECDL? ECDL je základom porovnávania vedomostí z oblasti IT u jednotlivých pracovníkov. Certifikát umožní úradne doložiť úroveň schopností práce s počítačom, a tým získať výhodnejšiu pozíciu v zamestnaní a širšie možnosti uplatnenia sa na trhu pracovných síl vo všetkých krajinách EU.

Krajiny zúčastnené na projekte ECDL

Zoznam krajín, ktoré sa do projektu už zapojili, je dlhý. Z Európy treba menovať Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Rusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Írsko, Veľká Británia, Turecko, Švajčiarsko. Z amerického kontinentu je to USA, Kanada a Argentína. Afriku a stredný východ zastupujú Egypt, Irán, Juhoafrická republika, Tunisko, Arabské emiráty. V Ázii je to Čína, India, Pakistan, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Indonézia, Hong Kong, Laos, Fidži, Kambodža, Nepál, Severná Kórea, Južná Kórea, Filipíny, Singapúr, Taiwan, Thajsko a ďalšie.

ECDL na Slovensku

V októbri 2001 Rada vlády Slovenskej republiky pre informatiku prijala uznesenie k Návrhu na implementáciu európskeho kvalifikačného programu ECDL v SR, v ktorom odporučila vláde:

  • zaviesť v SR kvalifikačný program ECDL ako jednu z foriem na získanie a preukazovanie digitálnej gramotnosti – základnej schopnosti používať prostriedky informačno-komunikačných technológií
  • podporiť rozbehnutie kvalifikačného programu ECDL na Slovensku
  • vytvoriť legislatívne podmienky potrebné na zavedenie ECDL v SR,
  • vyčleniť finančné prostriedkov na úhradu nákladov Slovenskej informatickej spoločnosti (SIS), spojených s implementáciou ECDL v SR,
  • uznávať certifikát ECDL, ako jednen z možných kvalifikačných predpokladov preukázania digitálnej gramotnosti pre vybrané profesie (štátna a verejná služba).
Na Slovensku sa o implementáciu ECDL usilovala SIS - Slovenská informatická spoločnosť, keďže je v súčasnosti jediným zástupcom SR v CEPISe. SIS je mimovládna, nezisková stavovská (profesijná) organizácia, pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového inžinierstva, informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike a príbuzné oblasti. Jej poslaním je vytvárať predpoklady pre rozvoj informatiky a informačných technológií na Slovensku. Združuje odborníkov zaoberajúcich sa štúdiom a výskumom teoretických a metodologických problémov, odborníkov z informatickej praxe a aplikácií aj pedagógov v oblasti informatiky, zjednocuje ich úsilie a chráni ich záujmy. Pri svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami zaoberajúcimi sa teóriou, výučbou a aplikáciami informatiky.

Napriek tomu, že vláda návrh neprerokovala, výkonný výbor SIS vypracoval plán pre zavedenie ECDL a oficiálne požiadal ECDL o udelenie licencie. Podpísanie licenčnej dohody sa očakávalo do konca roka 2002. Má sa ustanoviť aj národné centrum ECDL, ktorého úlohou bude zabezpečovať komunikáciu s ECDL Foundation, príprava a akreditácia testovacích stredísk (mali začať už v decembri 2002), ich audit, vydávanie preukazov a certifikátov. Oficiálne otvorenie programu ECDL sa očakávalo začiatkom roka 2003.

ECDL je v súčasnosti jediným celoeurópskym certifikátom potvrdzujúcim základné zručnosti z informačných technológií, ktorý získal široké uznanie a podporu členských štátov Európskej únie. Európska komisia v e-Europe Action Plan 2002 vyhlásila celoživotné vzdelávanie ako základný prvok európskeho spoločenského modelu.